Хэвлэл нийтлэлүүд болон мультмедиа

Жендерийн дуран: Фото түүх

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн төсөл хөтөлбөрүүдэд жендерийн тэгш байдал, эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн төлөөллийг хэрхэн хангаж буй тухай фото өгүүллүүд